Cách viết và nộp tóm tắt

Bản tóm tắt phản ánh trung thực nội dung cốt lõi của bài trình bày tại Hội thảo. Với tư cách là tác giả chính, bạn có thể gửi tối đa 2 bài trình bày tới Hội thảo (bao gồm cả trình bày tại tiểu ban, poster và hội nghị chuyên đề). Bạn phải nộp các bản tóm tắt riêng biệt cho từng phần trình bày.

Hạn chót gửi tất cả các tóm tắt là (1/7/2017) (1/8/2017) 15/8/2017. Tuy nhiên, Ban tổ chức mong muốn bạn nộp bản tóm tắt càng sớm càng tốt.

Tất cả các tóm tắt nộp về địa chỉ email: RCP2017vn@gmail.com bằng file đính kèm. Tên của file là tên của tác giả.

Với mục đích giới thiệu nghiên cứu của Việt Nam ra thế giới, và chuẩn bị cho cơ hội có thể in tóm tắt ở Tạp chí Quốc tế, bản tóm tắt cần được viết bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng Anh (Mong các bạn chú ý làm đúng mẫu và làm có chất lượng phần dịch thuật để đảm bảo bài viết không bị loại vì lý do ngôn ngữ. Đồng thời phần tiếng Anh là cơ sở để lựa chọn bài viết tốt gửi đăng tạp chí Quốc tế). Hai phần tiếng Việt và tiếng Anh tiếp nối nhau trên cùng trang, trong đó, phần tiếng Việt đặt lên trên, tiếng Anh bên dưới. Hai phần cách nhau 3 dòng.

Mỗi hình thức trình bày tại Hội thảo (tại tiểu ban, poster và Hội nghị chuyên đề), sẽ có một số yêu cầu hơi khác nhau. Dưới đây sẽ trình bày rõ hơn các yêu cầu đó.

Ngoài ra, do phần tiếng Anh có thể được in ở tạp chí Quốc tế nên cần tuân thủ định dạng của tạp chí Quốc tế.

(1) Cách viết và nộp bản tóm tắt cho bài trình bày tại tiểu ban và poster

Vui lòng sử dụng mẫu dưới đây để viết bản tóm tắt.

 • ĐỊNH DẠNG CHUNG

Số lượng từ: Các tóm tắt được được viết tối đa 300 từ (không bao gồm tên các tác giả, cơ quan và tiêu đề).

Dạng file: Các tóm tắt phải được soạn thảo dưới dạng .DOC hoặc .DOCX (MS word 97/2003/2007/2010).

Kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, không giãn dòng.

Căn lề: Nội dung tóm tắt căn lề trái.

Đề nghị không viết tắt trong phần tóm tắt, trừ các từ phổ biến theo thông lệ quốc tế.

 • TIÊU ĐỀ

Tiêu đề được viết bằng CHỮ IN HOA, đậm và căn chỉnh giữa dòng (không sử dụng chữ thường và không đặt dấu chấm ở cuối tiêu đề). Tiêu đề dài không quá 15 từ ở bản tiếng Anh.

 • TÊN TÁC GIẢ VÀ CƠ QUAN

Tên tác giả bài tóm tắt phải được viết đầy đủ cả họ và tên của tất cả các tác giả (nếu bài viết có nhiều tác giả), không viết tắt (ví dụ, Trần Triều Quân, John Doe, Juan Rodríguez Álvarez).

Không sử dụng học hàm, học vị như “Giáo sư”, “Tiến sĩ” trong tên tác giả.

Tên tác giả căn giữa dòng. Nếu bài viết có nhiều tác giả thì gạch chân tên tác giả sẽ trình bày. Tên tác giả cách 1 dòng với tiêu đề.

Tên cơ quan căn giữa dòng và cách 1 dòng với tên tác giả.

Nếu các tác giả không cùng một cơ quan, thì gắn số tương ứng giữa tác giả và cơ quan (ví dụ: Susan Smith1, John Doe2, University A1, University B2) (Vui lòng xem Mẫu tóm tắt cá nhân để biết rõ hơn).

 • NỘI DUNG TÓM TẮT

Tóm tắt phải bao gồm những nội dung sau: Giới thiệu, Phương pháp, Kết quả nghiên cứu và Bình luận, Kết luận/ Kiến nghị.

Nội dung của tóm tắt phải được viết liền trong một đoạn văn bản (không có nhiều đoạn văn bản và không gạch đầu dòng cho từng mục. Tiêu đề và đoạn văn bản được sử dụng trong Mẫu tóm tắt cá nhân chỉ để làm nổi bật các nội dung khác nhau được hàm chứa trong tóm tắt mà thôi).

 • ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Dưới nội dung chính của tóm tắt, tác giả chính (tác giả liên lạc) cung cấp địa chỉ email của mình.

 • CHỦ ĐỀ CỦA BÀI VIẾT 

Dưới dòng địa chỉ email, tác giả vui lòng chỉ ra tên chủ đề của bài tóm tắt theo danh mục đã được liệt kê trên thư mời để Ban tổ chức tiện sắp xếp các báo cáo cùng chủ đề trong 1 tiểu ban.

(2) Cách viết nộp tóm tắt cho bài trình bày tại Hội nghị chuyên đề

Nếu bạn muốn tổ chức một hội nghị chuyên đề, bạn cần nộp bản tóm tắt tổng thể về Hội nghị chuyên đề cùng các tóm tắt của những cá nhân tham gia trình bày trong chuyên đề đó.

TÓM TẮT TỔNG THỂ

Hãy sử dụng mẫu dưới đây để viết và nộp tóm tắt tổng thể. Bản Mẫu tóm tắt tổng thể được soạn thảo với mục đích minh họa. Hãy thay đổi thông tin trong mẫu tóm tắt này (tên chuyên đề, tên người tham gia chuyên đề, cơ quan người tham gia chuyên đề và tóm tắt chuyên đề) bằng các thông tin về chuyên đề của bạn.

 • ĐỊNH DẠNG CHUNG

Số lượng từ: Các tóm tắt được viết tối đa 300 từ (không bao gồm tên các tác giả, cơ quan và tiêu đề).

Dạng file: Các tóm tắt phải được soạn thảo dưới dạng .DOC hoặc .DOCX (MS word 97/2003/2007/2010).

Kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, không giãn dòng

Căn lề: Nội dung tóm tắt căn lề trái.

Đề nghị không viết tắt trong phần tóm tắt, trừ các từ phổ biến theo thông lệ quốc tế.

 • TIÊU ĐỀ

Tiêu đề cần được viết CHỮ IN HOA, đậm và căn chỉnh giữa dòng (không sử dụng chữ thường và không đặt dấu chấm ở cuối tiêu đề). Tiêu đề không quá 15 từ (phần tiếng Anh).

 • TÊN NGƯỜI CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ

Tên người chủ trì Hội nghị chuyên đề  phải được viết đầy đủ họ tên, không viết tắt (ví dụ, Trần Triều Quân, John Doe, Juan Rodríguez Álvarez). Không sử dụng học hàm, học vị trong tiêu đề như “Giáo sư”, “Tiến sĩ”.

 • NỘI DUNG TÓM TẮT TỔNG THỂ

Tóm tắt phải bao gồm những nội dung sau: Giới thiệu, Mục tiêu, các tác giả tham gia trình bày tại Hội nghị chuyên đề (họ tên, quốc gia và chủ đề mà tác giả đó trình bày).

Tóm tắt phải được viết liền trong một đoạn văn bản (không có nhiều đoạn văn bản và không có gạch đầu dòng cho từng mục).

 • ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Dưới tóm tắt tổng thể là địa chỉ email của người chủ trì hội nghị chuyên đề.

CÁC TÓM TẮT CÁ NHÂN

Với tư cách là người chủ trì Hội nghị chuyên đề, bạn có trách nhiệm mời người trình bày chuẩn bị bản tóm tắt cá nhân cho phần trình bày của họ và yêu cầu họ gửi bản tóm tắt cho bạn để bạn có thể nộp cùng với bản tóm tắt tổng thể để RCP2017 xem xét cùng với nội dung khoa học của hội thảo.

Trong trường hợp bạn cũng có bài trình bày trong Hội nghị chuyên đề này, bạn cũng phải liệt kê như những người trình bày khác trong bản tóm tắt tổng thể của bạn và nộp kèm theo bài tóm tắt cá nhân của bạn.

Vui lòng yêu cầu những người trình bày trong chuyên đề của bạn sử dụng Mẫu tóm tắt cá nhân dưới đây cho bản tóm tắt của họ. Bản mẫu này được soạn thảo chỉ với mục đích minh họa. Hãy thay đổi tiêu đề trong mẫu tóm tắt, danh sách tác giả, cơ quan các tác giả cùng với nội dung tóm tắt trong mẫu bằng tiêu đề, danh sách tác giả, cơ quan và nội dung tóm tắt của bạn.

 • ĐỊNH DẠNG CHUNG

Số lượng từ: Các tóm tắt được được viết tối đa 300 từ (không bao gồm tên các tác giả, cơ quan và tiêu đề).

Dạng file: Các tóm tắt phải được soạn thảo dưới dạng .DOC hoặc .DOCX (MS word 97/2003/2007/2010).

Kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, không giãn dòng.

Căn lề: Nội dung tóm tắt căn lề trái.

Đề nghị không viết tắt trong phần tóm tắt, trừ các từ phổ biến theo thông lệ quốc tế.

 • TIÊU ĐỀ

Tiêu đề được viết bằng CHỮ IN HOA, đậm và căn chỉnh giữa dòng (không sử dụng chữ thường và không đặt dấu chấm ở cuối tiêu đề). Tiêu đề dài không quá 15 từ (phần tiếng Anh).

 • TÊN TÁC GIẢ VÀ CƠ QUAN

Tên tác giả bài tóm tắt phải được viết đầy đủ cả họ và tên của tất cả các tác giả (nếu bài viết có nhiều tác giả), không viết tắt (ví dụ, Trần Triều Quân, John Doe, Juan Rodríguez Álvarez).

Không sử dụng học hàm, học vị “Giáo sư”, “Tiến sĩ” trong tên tác giả.

Tên tác giả căn giữa dòng. Nếu bài viết có nhiều tác giả thì gạch chân tên tác giả sẽ trình bày. Tên tác giả cách 1 dòng với tiêu đề.

Tên cơ quan căn giữa dòng và cách 1 dòng với tên tác giả.

Nếu các tác giả không cùng một cơ quan, thì gắn số tương ứng giữa tác giả và cơ quan (ví dụ: Susan Smith1, John Doe2, University A1, University B2) (Vui lòng xem Mẫu tóm tắt cá nhân để biết rõ hơn).

 • NỘI DUNG TÓM TẮT CÁ NHÂN

Tóm tắt phải bao gồm những nội dung sau: Giới thiệu, Phương pháp, Kết quả nghiên cứu và Bình luận, Kết luận/ Kiến nghị.

Nội dung của tóm tắt phải được viết liền trong một đoạn văn bản (không có nhiều đoạn văn bản và không gạch đầu dòng cho từng mục. Tiêu đề và đoạn văn bản được sử dụng trong mẫu tóm tắt chỉ để làm nổi bật các nội dung khác nhau được hàm chứa trong tóm tắt mà thôi).

 • ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Dưới nội dung chính của tóm tắt, tác giả chính (tác giả liên lạc) cung cấp địa chỉ email của mình.

(3) Phản biện và thông báo

Tất cả những bài tóm tắt gửi đến đều được thông qua phản biện. Các quyết định về bài tóm tắt sẽ được thông báo chậm nhất tới tác giả chính sau 2 tuần.

Nếu bài tóm tắt được chấp nhận và bạn đã nộp phí hội thảo, bạn sẽ nhận được thư mời trình bày tại hội thảo.

Lưu ý: Một trong những mục tiêu của hội thảo khu vực RCP2017 là mở rộng sự tham gia. Vì thế, hội thảo có mức phí thấp để nhiều người có thể tiếp cận tham dự hội thảo. Do vậy, Ban tổ chức RCP2017 không trả phí cho những người trình bày tại hội thảo.

Tải toàn văn Cách viết và nộp bản tóm tắt tại đây.